• Gedragsregels spelers en toeschouwers

 • Gedragsregels spelers

  •  Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
  • Beïnvloed de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. 
  • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht.
  • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden.
  • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden in principe door de spelers zelf betaald.
  • Je beoordeelt een andere speler niet op zijn/haar uiterlijk;
  • Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten;
  • Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander;
  • Je scheldt een andere speler niet uit en je verzint geen bijnamen;
  • Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers;
  • Je bedreigt niet en je doet elkaar geen pijn;
  • Je accepteert een andere speler zoals hij of zij is;
  • Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen;
  • Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit; lukt dat niet dan meld je dat bij de trainer of leider;
  • Als je ziet dat een speler benadeeld wordt, dan vertel je dat aan de trainer of leider.

  Als ongeoorloofd gedrag plaatsvindt, ervaren we dit als een probleem voor iedereen bij Lebo/SVN/Borssele. Dus zowel voor de trainers en leiders als voor de ouders, de betrokken spelers, maar ook de 'zwijgende' groep kinderen.
  Iedereen (jeugdbestuur/trainers/leiders/spelers/ouders) heeft een inspanningsverplichting om ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig klimaat. Trainers en leiders moeten tijdig inzien en alert zijn op ongewenst gedrag in algemene zin. Indien het toch optreedt, moeten zij duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit gedrag, eventueel in overleg met het jeugdbestuur.

  Bovenstaand wordt door alle betrokken van de jeugdafdeling onderschreven en wordt ook vooraf besproken met alle teams door de leiders/trainers.

  Gedragsregels ouders en toeschouwers

  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld, waarbij primair op leeftijd wordt ingedeeld. Evt. kan bij tekorten in een leeftijdscategorie worden geschoven. Het jeugdbestuur zal in overleg met trainers/leiders de indelingen vaststellen.
  • In de kantine is een rookverbod van kracht. Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen.
  • Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Laat het bij positieve aanmoedigen en geen aanwijzingen!